در یک نگاه
تورهای یکروزه در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
ابیانه و باغ فین
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/11/15
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/11/21
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/11/29
بداهه گردی کاخ سعدآباد
پهلوی اول به روایت کاخ سعدآباد 1 روزه 1400/11/08
تهران گردی کاخ گلستان
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/11/26
تپه های مریخی تا تونل نمکی
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/11/08
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/11/15
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/11/22
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/11/26
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/11/28
جنگل الیمستان
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/11/14
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/11/28
دروازه دولت تا باغ نگارستان
بداهه گردی 1 روزه 1400/11/15
عودلاجان گردی
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/11/22
قزوین گردی
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1400/11/15
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1400/11/29
میدان هشت گنبد تا خانه مینایی
بداهه گردی 1 روزه 1400/11/29
کویر ابوزید آباد و شهر زیرزمینی اویی
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1400/11/14
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1400/11/21
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1400/11/28
کویر مرنجاب
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1400/11/15
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1400/11/22
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1400/11/26
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1400/11/29

تورهای یکروزه در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
پهلوی اول به روایت کاخ سعدآباد 1 روزه 1400/11/08
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/11/08
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1400/11/14
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/11/14
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/11/15
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1400/11/15
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/11/15
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1400/11/15
بداهه گردی 1 روزه 1400/11/15
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/11/21
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1400/11/21
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1400/11/22
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/11/22
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/11/22
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/11/26
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/11/26
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1400/11/26
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1400/11/28
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/11/28
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/11/28
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1400/11/29
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1400/11/29
با رعایت پروتکل بهداشتی 1 روزه 1400/11/29
بداهه گردی 1 روزه 1400/11/29

تقویم تورهای یکروزه

شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
اجرای تور تعطیل

تورهای یکروزه

بداهه گردی کاخ سعدآباد

جمعه 1400/11/08 1 روزه 165,000 تومان

تپه های مریخی تا تونل نمکی

جمعه 1400/11/08 1 روزه 390,000 تومان

کویر ابوزید آباد و شهر زیرز...

پنج شنبه 1400/11/14 1 روزه 390,000 تومان

جنگل الیمستان

پنج شنبه 1400/11/14 1 روزه 380,000 تومان

ابیانه و باغ فین

جمعه 1400/11/15 1 روزه 390,000 تومان

کویر مرنجاب

جمعه 1400/11/15 1 روزه 410,000 تومان

تپه های مریخی تا تونل نمکی

جمعه 1400/11/15 1 روزه 390,000 تومان

قزوین گردی

جمعه 1400/11/15 1 روزه 470,000 تومان

دروازه دولت تا باغ نگارستان

جمعه 1400/11/15 1 روزه 160,000 تومان

ابیانه و باغ فین

پنج شنبه 1400/11/21 1 روزه 390,000 تومان

کویر ابوزید آباد و شهر زیرز...

پنج شنبه 1400/11/21 1 روزه 390,000 تومان

کویر مرنجاب

جمعه 1400/11/22 1 روزه 410,000 تومان

تپه های مریخی تا تونل نمکی

جمعه 1400/11/22 1 روزه 390,000 تومان

عودلاجان گردی

جمعه 1400/11/22 1 روزه 150,000 تومان

تهران گردی کاخ گلستان

سه شنبه 1400/11/26 1 روزه 160,000 تومان

تپه های مریخی تا تونل نمکی

سه شنبه 1400/11/26 1 روزه 390,000 تومان

کویر مرنجاب

سه شنبه 1400/11/26 1 روزه 410,000 تومان

کویر ابوزید آباد و شهر زیرز...

پنج شنبه 1400/11/28 1 روزه 390,000 تومان

تپه های مریخی تا تونل نمکی

پنج شنبه 1400/11/28 1 روزه 390,000 تومان

جنگل الیمستان

پنج شنبه 1400/11/28 1 روزه 380,000 تومان

ابیانه و باغ فین

جمعه 1400/11/29 1 روزه 390,000 تومان

کویر مرنجاب

جمعه 1400/11/29 1 روزه 410,000 تومان

قزوین گردی

جمعه 1400/11/29 1 روزه 470,000 تومان

میدان هشت گنبد تا خانه مینا...

جمعه 1400/11/29 1 روزه 150,000 تومان
بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف
Copyright © 2022 arandtour.com All rights reserved.