تورهای چند روزه داخلی

تورهای چند روزه داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشارهای لرستان
گیسوان آبی، هتل، اتوبوس VIP تکمیل 2.5 روزه 1402/03/13 ~ 15
گیسوان آبی، هتل، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1402/04/07 ~ 09
آبشارهای گلستان
نوای آب و آبشار، هتل، اتوبوس VIP محدود 2.5 روزه 1402/03/13 ~ 15
نوای آب و آبشار، هتل، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1402/04/07 ~ 09
بهشت گمشده تا آبشار تامرادی
خنکای بهشت، هتل، اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1402/03/30 ~ 02
تبریز جلفا کندوان
جنگل ابر تا آبشار مجن
فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1402/04/07 ~ 09
خلخال به اسالم
خانه محلی، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1402/04/07 ~ 09
دالامپر قره کلیسا تا دریاچه ارومیه
از کلیسای سیاه تا آبشار سوله دوکل موجود 3.5 روزه 1402/04/06 ~ 09
رصدخانه مراغه تا قلعه ضحاک
رفتینگ زاینده رود
اتوبوس VIP، فولبرد موجود 1.5 روزه 1402/03/18 ~ 19
اتوبوس VIP، فولبرد موجود 1.5 روزه 1402/04/01 ~ 02
سوارکاری لیسار به سوباتان
شهر یئری و مشگین شهر

تورهای چند روزه داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
گیسوان آبی، هتل، اتوبوس VIP تکمیل 2.5 روزه 1402/03/13 ~ 15
نوای آب و آبشار، هتل، اتوبوس VIP محدود 2.5 روزه 1402/03/13 ~ 15
ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP محدود 2.5 روزه 1402/03/13 ~ 15
ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1402/03/17 ~ 19
اتوبوس VIP، فولبرد موجود 1.5 روزه 1402/03/18 ~ 19
اقامتگاه بوم گردی، اتوبوس VIP، فولبرد محدود 2.5 روزه 1402/03/24 ~ 26
از ساری داش تا آلچالیق، اقامتگاه بومگردی، فولبرد موجود 2.5 روزه 1402/03/24 ~ 26
ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1402/03/24 ~ 26
خنکای بهشت، هتل، اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1402/03/30 ~ 02
دریاچه نئور تا جنگل آلچالیق، اقامتگاه بومگردی (گروه دوم) موجود 3.5 روزه 1402/03/30 ~ 02
از ساری داش تا آلچالیق، اقامتگاه بومگردی، فولبرد موجود 2.5 روزه 1402/03/31 ~ 02
ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1402/03/31 ~ 02
اتوبوس VIP، فولبرد موجود 1.5 روزه 1402/04/01 ~ 02
دیار ساوالان، محراب زرتشت، هتل، اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1402/04/06 ~ 09
از کندوان تا کلیسای سنت استپانوس، هتل، اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1402/04/06 ~ 09
از کلیسای سیاه تا آبشار سوله دوکل موجود 3.5 روزه 1402/04/06 ~ 09
دریاچه نئور تا جنگل آلچالیق، اقامتگاه بومگردی موجود 3.5 روزه 1402/04/06 ~ 09
از گنبد کبود تا خانه‌ی ضحاک، هتل، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1402/04/07 ~ 09
خانه محلی، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1402/04/07 ~ 09
ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1402/04/07 ~ 09
نوای آب و آبشار، هتل، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1402/04/07 ~ 09
گیسوان آبی، هتل، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1402/04/07 ~ 09
از ساری داش تا آلچالیق، اقامتگاه بومگردی، فولبرد موجود 2.5 روزه 1402/04/07 ~ 09
فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1402/04/07 ~ 09

تقویم تورهای چند روزه داخلی
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
تیر
2
3
4
5
6
7
8
9
اجرای تور
تعطیل

تورهای چند روزه داخلی

گیسوان آبی، هتل، اتوبوس VIP آبشارهای لرستان

سفر 2.5 روزه از 1402/03/13
3,790,000 تومان

نوای آب و آبشار، هتل، اتوبوس VIP آبشارهای گلستان

سفر 2.5 روزه از 1402/03/13
4,290,000 تومان

ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP ماسال تا اولسبلنگاه

سفر 2.5 روزه از 1402/03/13
4,250,000 تومان

ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP ماسال تا اولسبلنگاه

سفر 2.5 روزه از 1402/03/17
4,150,000 تومان

اتوبوس VIP، فولبرد رفتینگ زاینده رود

سفر 1.5 روزه از 1402/03/18
1,890,000 تومان

اقامتگاه بوم گردی، اتوبوس VIP، فولبرد سوارکاری لیسار به سوباتان

سفر 2.5 روزه از 1402/03/24
6,390,000 تومان

از ساری داش تا آلچالیق، اقامتگاه بومگردی، فولبرد ییلاق سوباتان

سفر 2.5 روزه از 1402/03/24
3,890,000 تومان

ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP ماسال تا اولسبلنگاه

سفر 2.5 روزه از 1402/03/24
4,150,000 تومان

خنکای بهشت، هتل، اتوبوس VIP بهشت گمشده تا آبشار تامرادی

سفر 3.5 روزه از 1402/03/30
5,890,000 تومان

دریاچه نئور تا جنگل آلچالیق، اقامتگاه بومگردی (گروه دوم) نئور به سوباتان

سفر 3.5 روزه از 1402/03/30
5,950,000 تومان

از ساری داش تا آلچالیق، اقامتگاه بومگردی، فولبرد ییلاق سوباتان

سفر 2.5 روزه از 1402/03/31
3,890,000 تومان

ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP ماسال تا اولسبلنگاه

سفر 2.5 روزه از 1402/03/31
4,150,000 تومان

اتوبوس VIP، فولبرد رفتینگ زاینده رود

سفر 1.5 روزه از 1402/04/01
1,890,000 تومان

دیار ساوالان، محراب زرتشت، هتل، اتوبوس VIP شهر یئری و مشگین شهر

سفر 3.5 روزه از 1402/04/06
5,950,000 تومان

از کندوان تا کلیسای سنت استپانوس، هتل، اتوبوس VIP تبریز جلفا کندوان

سفر 3.5 روزه از 1402/04/06
5,590,000 تومان

از کلیسای سیاه تا آبشار سوله دوکل دالامپر قره کلیسا تا دریاچه ارومیه

سفر 3.5 روزه از 1402/04/06
6,950,000 تومان

دریاچه نئور تا جنگل آلچالیق، اقامتگاه بومگردی نئور به سوباتان

سفر 3.5 روزه از 1402/04/06
5,950,000 تومان

از گنبد کبود تا خانه‌ی ضحاک، هتل، اتوبوس VIP رصدخانه مراغه تا قلعه ضحاک

سفر 2.5 روزه از 1402/04/07
3,720,000 تومان

خانه محلی، اتوبوس VIP خلخال به اسالم

سفر 2.5 روزه از 1402/04/07
3,690,000 تومان

ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP ماسال تا اولسبلنگاه

سفر 2.5 روزه از 1402/04/07
4,150,000 تومان

نوای آب و آبشار، هتل، اتوبوس VIP آبشارهای گلستان

سفر 2.5 روزه از 1402/04/07
4,290,000 تومان

گیسوان آبی، هتل، اتوبوس VIP آبشارهای لرستان

سفر 2.5 روزه از 1402/04/07
3,790,000 تومان

از ساری داش تا آلچالیق، اقامتگاه بومگردی، فولبرد ییلاق سوباتان

سفر 2.5 روزه از 1402/04/07
3,890,000 تومان

فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP جنگل ابر تا آبشار مجن

سفر 2.5 روزه از 1402/04/07
3,650,000 تومان
مقایسه تور
شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!