برنامه‌های خاص

سفرهای داخلی تعطیلات خرداد
برنامه‌های خاص: سفرهای داخلی تعطیلات خرداد در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشارهای گلستان
نوای آب و آبشار، هتل، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1403/03/13 ~ 15
ایلام عروس زاگرس
بهشت گمشده تا آبشار تامرادی
در آغوش دنا، هتل، اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1403/03/12 ~ 15
تبریز جلفا کندوان
از کندوان تا قلعه بابک، اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1403/03/12 ~ 15
ترکمن صحرا آشوراده خالدنبی
سرزمین اسب و دوتار، هتل، اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1403/03/14 ~ 17
ترکمن صحرا خالدنبی
ترکینگ خلخال به اسالم
پیمایش سبز، کلبه روستایی موجود 2.5 روزه 1403/03/13 ~ 15
پیمایش سبز، کلبه روستایی موجود 2.5 روزه 1403/03/16 ~ 18
ترکینگ دریاچه سوها تا آبشار لاتون
ترکینگ نئور به سوباتان
تنگه شیرز تا مخمل کوه
ژئو سایت شیرز، هتل، اتوبوس VIP محدود 2.5 روزه 1403/03/13 ~ 15
جنگل ابر تا آبشار مجن
جنگل اولنگ تا ییلاق اُپرت
مرزهای گمشده، خانه محلی، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1403/03/09 ~ 11
مرزهای گمشده، خانه محلی، اتوبوس VIP محدود 2.5 روزه 1403/03/13 ~ 15
دالامپر قره کلیسا
دره شمخال تا آبشار اخلمد
دنا تا سی سخت
رصدخانه مراغه تا قلعه ضحاک
رفتینگ ارمند
ساتیاری تا پاوه
سافاری نئور به سوباتان
سرعین اردبیل
سوارکاری لیسار به سوباتان
شلماش تا کانی گراوان
بانه تا تخت سلیمان، هتل، اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1403/03/12 ~ 15
شهر یئری تا شروان دره
در آغوش سبلان، هتل، اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1403/03/12 ~ 15
ماسال تا اولسبلنگاه
ارتفاعات بهشت، خانه محلی، فولبرد موجود 2.5 روزه 1403/03/09 ~ 11
ارتفاعات بهشت، خانه محلی، فولبرد موجود 2.5 روزه 1403/03/13 ~ 15
ارتفاعات بهشت، خانه محلی، فولبرد موجود 2.5 روزه 1403/03/16 ~ 18
کردستان اورامانات
کلات نادری تا آبشار ارتکند
کمپینگ شاهو

برنامه‌های خاص: سفرهای داخلی تعطیلات خرداد در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
سرزمین اسب و دو تار، بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد موجود 2.5 روزه 1403/03/09 ~ 11
مرزهای گمشده، خانه محلی، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1403/03/09 ~ 11
ارتفاعات بهشت، خانه محلی، فولبرد موجود 2.5 روزه 1403/03/09 ~ 11
اقامتگاه بوم گردی، اتوبوس VIP، فولبرد محدود 2.5 روزه 1403/03/09 ~ 11
دریاچه نئور تا جنگل آلچالیق، اقامتگاه بومگردی محدود 3.5 روزه 1403/03/12 ~ 15
دریاچه سیاه گاو تا تنگه کافری، اقامتگاه بومگردی موجود 3.5 روزه 1403/03/12 ~ 15
در آغوش دنا، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1403/03/12 ~ 15
ترکینگ کولیژ تا دره مرز، کمپینگ، اتوبوسVIP موجود 3.5 روزه 1403/03/12 ~ 15
قصه های شیرین و فرهاد، اقامتگاه بومگردی محدود 3.5 روزه 1403/03/12 ~ 15
رود سیروان تا بلندی های هورامان، هتل، اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1403/03/12 ~ 15
در آغوش دنا، هتل، اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1403/03/12 ~ 15
دریاچه نئور تا جنگل آلچالیق، اقامتگاه بومگردی محدود 3.5 روزه 1403/03/12 ~ 15
از کندوان تا قلعه بابک، اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1403/03/12 ~ 15
کلیسای زور زور تا آبشار سوله دوکل، هتل، اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1403/03/12 ~ 15
بهشت تندوره، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1403/03/12 ~ 15
بانه تا تخت سلیمان، هتل، اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1403/03/12 ~ 15
در آغوش سبلان، هتل، اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1403/03/12 ~ 15
از گنبد کبود تا خانه‌ی ضحاک، هتل، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1403/03/13 ~ 15
ژئو سایت شیرز، هتل، اتوبوس VIP محدود 2.5 روزه 1403/03/13 ~ 15
پیمایش سبز، کلبه روستایی موجود 2.5 روزه 1403/03/13 ~ 15
فولبرد، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP محدود 2.5 روزه 1403/03/13 ~ 15
نوای آب و آبشار، هتل، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1403/03/13 ~ 15
ارتفاعات بهشت، خانه محلی، فولبرد موجود 2.5 روزه 1403/03/13 ~ 15
مرزهای گمشده، خانه محلی، اتوبوس VIP محدود 2.5 روزه 1403/03/13 ~ 15
بهشتی در بین کوه و دره، کلبه چوبی، اتوبوس VIP محدود 2.5 روزه 1403/03/13 ~ 15
ماجراجویی در آب های خروشان، فولبرد موجود 2.5 روزه 1403/03/13 ~ 15
دریاچه نئور تا جنگل آلچالیق، اقامتگاه بومگردی محدود 3.5 روزه 1403/03/14 ~ 17
سرزمین اسب و دوتار، هتل، اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1403/03/14 ~ 17
دریاچه نئور تا جنگل آلچالیق، اقامتگاه بومگردی موجود 3.5 روزه 1403/03/14 ~ 17
ساوالان، سرزمین چشمه های آب گرم، هتل، اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1403/03/14 ~ 17
گنجینه‌های پنهان خراسان، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1403/03/15 ~ 18
رود سیروان تا بلندی های هورامان، هتل، اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1403/03/15 ~ 18
قصه های شیرین و فرهاد، اقامتگاه بومگردی محدود 3.5 روزه 1403/03/15 ~ 18
بهشتی در بین کوه و دره، کلبه چوبی، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1403/03/16 ~ 18
پیمایش سبز، کلبه روستایی موجود 2.5 روزه 1403/03/16 ~ 18
ماجراجویی در آب های خروشان، فولبرد موجود 2.5 روزه 1403/03/16 ~ 18
ارتفاعات بهشت، خانه محلی، فولبرد موجود 2.5 روزه 1403/03/16 ~ 18
از گنبد کبود تا خانه‌ی ضحاک، هتل، اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1403/03/16 ~ 18

تقویم برنامه‌های خاص: سفرهای داخلی تعطیلات خرداد
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
اجرای تور
تعطیل

برنامه‌های خاص: سفرهای داخلی تعطیلات خرداد

سرزمین اسب و دو تار، بومگردی، اتوبوس VIP، فولبرد ترکمن صحرا خالدنبی

سفر 2.5 روزه از 1403/03/09
5,390,000 تومان

مرزهای گمشده، خانه محلی، اتوبوس VIP جنگل اولنگ تا ییلاق اُپرت

سفر 2.5 روزه از 1403/03/09
4,790,000 تومان

ارتفاعات بهشت، خانه محلی، فولبرد ماسال تا اولسبلنگاه

سفر 2.5 روزه از 1403/03/09
4,900,000 تومان

اقامتگاه بوم گردی، اتوبوس VIP، فولبرد سوارکاری لیسار به سوباتان

سفر 2.5 روزه از 1403/03/09
8,990,000 تومان

دریاچه نئور تا جنگل آلچالیق، اقامتگاه بومگردی ترکینگ نئور به سوباتان

سفر 3.5 روزه از 1403/03/12
7,590,000 تومان

دریاچه سیاه گاو تا تنگه کافری، اقامتگاه بومگردی ایلام عروس زاگرس

سفر 3.5 روزه از 1403/03/12
7,390,000 تومان

در آغوش دنا، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP دنا تا سی سخت

سفر 3.5 روزه از 1403/03/12
7,830,000 تومان

ترکینگ کولیژ تا دره مرز، کمپینگ، اتوبوسVIP کمپینگ شاهو

سفر 3.5 روزه از 1403/03/12
7,950,000 تومان

قصه های شیرین و فرهاد، اقامتگاه بومگردی ساتیاری تا پاوه

سفر 3.5 روزه از 1403/03/12
7,390,000 تومان

رود سیروان تا بلندی های هورامان، هتل، اتوبوس VIP کردستان اورامانات

سفر 3.5 روزه از 1403/03/12
7,880,000 تومان

در آغوش دنا، هتل، اتوبوس VIP بهشت گمشده تا آبشار تامرادی

سفر 3.5 روزه از 1403/03/12
8,300,000 تومان

دریاچه نئور تا جنگل آلچالیق، اقامتگاه بومگردی سافاری نئور به سوباتان

سفر 3.5 روزه از 1403/03/12
7,950,000 تومان

از کندوان تا قلعه بابک، اتوبوس VIP تبریز جلفا کندوان

سفر 3.5 روزه از 1403/03/12
7,830,000 تومان

کلیسای زور زور تا آبشار سوله دوکل، هتل، اتوبوس VIP دالامپر قره کلیسا

سفر 3.5 روزه از 1403/03/12
8,450,000 تومان

بهشت تندوره، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP دره شمخال تا آبشار اخلمد

سفر 3.5 روزه از 1403/03/12
7,590,000 تومان

بانه تا تخت سلیمان، هتل، اتوبوس VIP شلماش تا کانی گراوان

سفر 3.5 روزه از 1403/03/12
8,300,000 تومان

در آغوش سبلان، هتل، اتوبوس VIP شهر یئری تا شروان دره

سفر 3.5 روزه از 1403/03/12
7,990,000 تومان

از گنبد کبود تا خانه‌ی ضحاک، هتل، اتوبوس VIP رصدخانه مراغه تا قلعه ضحاک

سفر 2.5 روزه از 1403/03/13
5,470,000 تومان

ژئو سایت شیرز، هتل، اتوبوس VIP تنگه شیرز تا مخمل کوه

سفر 2.5 روزه از 1403/03/13
5,390,000 تومان

پیمایش سبز، کلبه روستایی ترکینگ خلخال به اسالم

سفر 2.5 روزه از 1403/03/13
5,600,000 تومان

فولبرد، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP جنگل ابر تا آبشار مجن

سفر 2.5 روزه از 1403/03/13
4,790,000 تومان

نوای آب و آبشار، هتل، اتوبوس VIP آبشارهای گلستان

سفر 2.5 روزه از 1403/03/13
4,450,000 تومان

ارتفاعات بهشت، خانه محلی، فولبرد ماسال تا اولسبلنگاه

سفر 2.5 روزه از 1403/03/13
4,900,000 تومان

مرزهای گمشده، خانه محلی، اتوبوس VIP جنگل اولنگ تا ییلاق اُپرت

سفر 2.5 روزه از 1403/03/13
4,790,000 تومان

بهشتی در بین کوه و دره، کلبه چوبی، اتوبوس VIP ترکینگ دریاچه سوها تا آبشار لاتون

سفر 2.5 روزه از 1403/03/13
5,800,000 تومان

ماجراجویی در آب های خروشان، فولبرد رفتینگ ارمند

سفر 2.5 روزه از 1403/03/13
7,150,000 تومان

دریاچه نئور تا جنگل آلچالیق، اقامتگاه بومگردی سافاری نئور به سوباتان

سفر 3.5 روزه از 1403/03/14
7,950,000 تومان

سرزمین اسب و دوتار، هتل، اتوبوس VIP ترکمن صحرا آشوراده خالدنبی

سفر 3.5 روزه از 1403/03/14
7,095,000 تومان

دریاچه نئور تا جنگل آلچالیق، اقامتگاه بومگردی ترکینگ نئور به سوباتان

سفر 3.5 روزه از 1403/03/14
7,590,000 تومان

ساوالان، سرزمین چشمه های آب گرم، هتل، اتوبوس VIP سرعین اردبیل

سفر 3.5 روزه از 1403/03/14
8,000,000 تومان

گنجینه‌های پنهان خراسان، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP کلات نادری تا آبشار ارتکند

سفر 3.5 روزه از 1403/03/15
7,890,000 تومان

رود سیروان تا بلندی های هورامان، هتل، اتوبوس VIP کردستان اورامانات

سفر 3.5 روزه از 1403/03/15
7,880,000 تومان

قصه های شیرین و فرهاد، اقامتگاه بومگردی ساتیاری تا پاوه

سفر 3.5 روزه از 1403/03/15
7,390,000 تومان

بهشتی در بین کوه و دره، کلبه چوبی، اتوبوس VIP ترکینگ دریاچه سوها تا آبشار لاتون

سفر 2.5 روزه از 1403/03/16
5,600,000 تومان

پیمایش سبز، کلبه روستایی ترکینگ خلخال به اسالم

سفر 2.5 روزه از 1403/03/16
5,600,000 تومان

ماجراجویی در آب های خروشان، فولبرد رفتینگ ارمند

سفر 2.5 روزه از 1403/03/16
7,150,000 تومان

ارتفاعات بهشت، خانه محلی، فولبرد ماسال تا اولسبلنگاه

سفر 2.5 روزه از 1403/03/16
4,900,000 تومان

از گنبد کبود تا خانه‌ی ضحاک، هتل، اتوبوس VIP رصدخانه مراغه تا قلعه ضحاک

سفر 2.5 روزه از 1403/03/16
5,470,000 تومان
مقایسه تور
شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!
در خبرنامه آرندتور عضو شوید

هر زمان که بخواهید می‌توانید عضویت خود را لغو کنید.
نام
نام خانوادگی
تلفن
ایمیل
اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.

از اینکه در خبرنامه پیامکی آرند عضو شدید سپاسگزاریم.
اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.

از اینکه در خبرنامه پیامکی آرند عضو شدید سپاسگزاریم.