حداقل 400 هزار تومان تخفیف جشنواره نوروز 1402!

برنامه‌های خاص

تعطیلی 22 بهمن
برنامه‌های خاص: تعطیلی 22 بهمن در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
کویر مصر، سرزمین یوسف

برنامه‌های خاص: تعطیلی 22 بهمن در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
سرزمین یوسف، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP بیست و پنج نفره، فولبرد تکمیل 2.5 روزه 1401/11/20 ~ 22
اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP سی و دو نفره، فولبرد محدود 2.5 روزه 1401/11/20 ~ 22

تقویم برنامه‌های خاص: تعطیلی 22 بهمن
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
اجرای تور
تعطیل

برنامه‌های خاص: تعطیلی 22 بهمن

سرزمین یوسف، اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP بیست و پنج نفره، فولبرد کویر رویایی مصر

سفر 2.5 روزه از 1401/11/20
2,090,000 تومان

اقامتگاه بومگردی، اتوبوس VIP سی و دو نفره، فولبرد کویر مصر، سرزمین یوسف

سفر 2.5 روزه از 1401/11/20
1,890,000 تومان
مقایسه تور
شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!