در یک نگاه
تورهای داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
جزیره قشم آبان 99 هوایی
سرزمین دلفین ها 4 روزه 1399/08/13 ~ 16
سرزمین دلفین ها 4 روزه 1399/08/20 ~ 23
سرزمین دلفین ها 4 روزه 1399/08/27 ~ 30
جزیره قشم هرمز هنگام
سرزمین دلفین ها 6 روزه 1399/08/11 ~ 16
جزیره هرمز
با رعایت پروتکل بهداشتی 4.5 روزه 1399/08/13 ~ 17
خوزستان شوش شوشتر لرستان
با رعایت پروتکل بهداشتی 3.5 روزه 1399/08/12 ~ 15
طبس کال جنی کویر حلوان
با رعایت پروتکل بهداشتی 3.5 روزه 1399/08/13 ~ 16
چابهار آبان 99 هوایی
چابهار آبان 99 هوایی 4 روزه 1399/08/13 ~ 16
چابهار آبان 99 هوایی 4 روزه 1399/08/20 ~ 23
چابهار آبان 99 هوایی 4 روزه 1399/08/27 ~ 30
کویر مصر
با رعایت پروتکل بهداشتی 2.5 روزه 1399/08/14 ~ 16
کویر کاراکال
با رعایت پروتکل بهداشتی 2.5 روزه 1399/08/14 ~ 16

تورهای داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
سرزمین دلفین ها 6 روزه 1399/08/11 ~ 16
با رعایت پروتکل بهداشتی 3.5 روزه 1399/08/12 ~ 15
با رعایت پروتکل بهداشتی 4.5 روزه 1399/08/13 ~ 17
سرزمین دلفین ها 4 روزه 1399/08/13 ~ 16
چابهار آبان 99 هوایی 4 روزه 1399/08/13 ~ 16
با رعایت پروتکل بهداشتی 3.5 روزه 1399/08/13 ~ 16
با رعایت پروتکل بهداشتی 2.5 روزه 1399/08/14 ~ 16
با رعایت پروتکل بهداشتی 2.5 روزه 1399/08/14 ~ 16
سرزمین دلفین ها 4 روزه 1399/08/20 ~ 23
چابهار آبان 99 هوایی 4 روزه 1399/08/20 ~ 23
سرزمین دلفین ها 4 روزه 1399/08/27 ~ 30
چابهار آبان 99 هوایی 4 روزه 1399/08/27 ~ 30

تقویم تورهای داخلی

شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
اجرای تور تعطیل

جزیره قشم هرمز هنگام

از یکشنبه 1399/08/11 6 روزه 1,595,000 تومان

خوزستان شوش شوشتر لرستان

از دوشنبه 1399/08/12 3.5 روزه 1,195,000 تومان

جزیره هرمز

از سه شنبه 1399/08/13 4.5 روزه 1,150,000 تومان

جزیره قشم آبان 99 هوایی

از سه شنبه 1399/08/13 4 روزه از 1,440,000 تومان

چابهار آبان 99 هوایی

از سه شنبه 1399/08/13 4 روزه از 1,980,000 تومان

طبس کال جنی کویر حلوان

از سه شنبه 1399/08/13 3.5 روزه 1,095,000 تومان

کویر کاراکال

از چهارشنبه 1399/08/14 2.5 روزه 670,000 تومان

کویر مصر

از چهارشنبه 1399/08/14 2.5 روزه 695,000 تومان

جزیره قشم آبان 99 هوایی

از سه شنبه 1399/08/20 4 روزه از 1,340,000 تومان

چابهار آبان 99 هوایی

از سه شنبه 1399/08/20 4 روزه از 1,730,000 تومان

جزیره قشم آبان 99 هوایی

از سه شنبه 1399/08/27 4 روزه از 1,340,000 تومان

چابهار آبان 99 هوایی

از سه شنبه 1399/08/27 4 روزه از 1,860,000 تومان

همسفران عزیز در سفر یکروزه با تخفیف سفر کنید...

تخفیف شنبگی: 20 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف یک‌شنبگی: 15 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف دوشنبگی: 10 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

تخفیف سه‌شنبگی: 5 هزار تومان کمتر از مبلغ اصلی تور

قابل ذکر است این تخفیفات برای 15 نفر اولی که ثبت‌نام کنند لحاظ خواهد شد...

پس عجله کنید تا جزء 15 نفر اول این سفر باشید...

Copyright © 2020 arandtour.com All rights reserved.