در یک نگاه
تورهای داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
آبشار درازکش
به استقبال تابستان 1 روزه 1401/04/31
به استقبال تابستان 1 روزه 1401/05/14
به استقبال تابستان 1 روزه 1401/05/28
بابل رود
به استقبال تابستان 1 روزه 1401/04/24
جنگل الیمستان
افسون برگ و باد و الیما 1 روزه 1401/05/06
افسون برگ و باد و الیما 1 روزه 1401/05/20
جنگل و چشمه بلیران
در امتداد رود 1 روزه 1401/04/24
در امتداد رود 1 روزه 1401/05/13
در امتداد رود 1 روزه 1401/05/27
دریاچه لفور تا اسکلیم رود
دریاچه لفور تا اسکلیم رود 1 روزه 1401/05/21
رفتینگ زاینده رود
اتوبوس VIP، فولبرد 1.5 روزه 1401/04/16 ~ 17
اتوبوس VIP، فولبرد 1.5 روزه 1401/04/23 ~ 24
اتوبوس VIP، فولبرد 1.5 روزه 1401/04/26 ~ 27
اتوبوس VIP، فولبرد 1.5 روزه 1401/04/30 ~ 31
رودخانه نوردی ترو
به استقبال تابستان 1 روزه 1401/04/17
به استقبال تابستان 1 روزه 1401/04/27
به استقبال تابستان 1 روزه 1401/04/31
به استقبال تابستان 1 روزه 1401/05/07
به استقبال تابستان 1 روزه 1401/05/14
به استقبال تابستان 1 روزه 1401/05/21
به استقبال تابستان 1 روزه 1401/05/28
رودخانه نوردی پلنگ دره
به استقبال گرمای تابستان 1 روزه 1401/05/07
سرپوش تنگه
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1401/04/24
لفور تا هفت آبشار
ماسال تا اولسبلانگاه
نئور به سوباتان
چال‌کندی تا دره توبیرون
آدرنالین خالص 2.5 روزه 1401/04/22 ~ 24
ییلاق سوباتان
ییلاق فیلبند
در آغوش ابرها 1 روزه 1401/04/27
در آغوش ابرها 1 روزه 1401/05/14
در آغوش ابرها 1 روزه 1401/05/28

تورهای داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
اتوبوس VIP، فولبرد 1.5 روزه 1401/04/16 ~ 17
ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1401/04/16 ~ 18
از دریاچه نئور تا جنگل آلچالیق، اقامتگاه بومگردی 3.5 روزه 1401/04/16 ~ 19
به استقبال تابستان 1 روزه 1401/04/17
ارتفاعات بهشت، فولبرد، خانه محلی، اتوبوس VIP 2.5 روزه 1401/04/22 ~ 24
از ساری داش تا آلچالیق، اقامتگاه بومگردی، فولبرد 2.5 روزه 1401/04/22 ~ 24
آدرنالین خالص 2.5 روزه 1401/04/22 ~ 24
اتوبوس VIP، فولبرد 1.5 روزه 1401/04/23 ~ 24
لذت قدم زدن در جنگلهای هیرکانی 1 روزه 1401/04/23
در امتداد رود 1 روزه 1401/04/24
با رعایت پروتکل های بهداشتی 1 روزه 1401/04/24
به استقبال تابستان 1 روزه 1401/04/24
اتوبوس VIP، فولبرد 1.5 روزه 1401/04/26 ~ 27
به استقبال تابستان 1 روزه 1401/04/27
در آغوش ابرها 1 روزه 1401/04/27
اتوبوس VIP، فولبرد 1.5 روزه 1401/04/30 ~ 31
لذت قدم زدن در جنگلهای هیرکانی 1 روزه 1401/04/30
به استقبال تابستان 1 روزه 1401/04/31
به استقبال تابستان 1 روزه 1401/04/31
افسون برگ و باد و الیما 1 روزه 1401/05/06
به استقبال تابستان 1 روزه 1401/05/07
لذت قدم زدن در جنگلهای هیرکانی 1 روزه 1401/05/07
به استقبال گرمای تابستان 1 روزه 1401/05/07
در امتداد رود 1 روزه 1401/05/13
به استقبال تابستان 1 روزه 1401/05/14
به استقبال تابستان 1 روزه 1401/05/14
در آغوش ابرها 1 روزه 1401/05/14
افسون برگ و باد و الیما 1 روزه 1401/05/20
دریاچه لفور تا اسکلیم رود 1 روزه 1401/05/21
به استقبال تابستان 1 روزه 1401/05/21
لذت قدم زدن در جنگلهای هیرکانی 1 روزه 1401/05/21
در امتداد رود 1 روزه 1401/05/27
به استقبال تابستان 1 روزه 1401/05/28
به استقبال تابستان 1 روزه 1401/05/28
در آغوش ابرها 1 روزه 1401/05/28

تقویم تورهای داخلی

شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
اجرای تور تعطیل

رفتینگ زاینده رود

از پنج شنبه 1401/04/16 1.5 روزه 1,395,000 تومان

ماسال تا اولسبلانگاه

از پنج شنبه 1401/04/16 2.5 روزه 2,195,000 تومان

نئور به سوباتان

از پنج شنبه 1401/04/16 3.5 روزه 3,490,000 تومان

رودخانه نوردی ترو

جمعه 1401/04/17 1 روزه 650,000 تومان

ماسال تا اولسبلانگاه

از چهارشنبه 1401/04/22 2.5 روزه 2,195,000 تومان

ییلاق سوباتان

از چهارشنبه 1401/04/22 2.5 روزه 2,295,000 تومان

چال‌کندی تا دره توبیرون

از چهارشنبه 1401/04/22 2.5 روزه 3,250,000 تومان

رفتینگ زاینده رود

از پنج شنبه 1401/04/23 1.5 روزه 1,395,000 تومان

لفور تا هفت آبشار

پنج شنبه 1401/04/23 1 روزه 530,000 تومان

جنگل و چشمه بلیران

جمعه 1401/04/24 1 روزه 530,000 تومان

سرپوش تنگه

جمعه 1401/04/24 1 روزه 530,000 تومان

بابل رود

جمعه 1401/04/24 1 روزه 650,000 تومان

رفتینگ زاینده رود

از یکشنبه 1401/04/26 1.5 روزه 1,395,000 تومان

رودخانه نوردی ترو

دوشنبه 1401/04/27 1 روزه 650,000 تومان

ییلاق فیلبند

دوشنبه 1401/04/27 1 روزه 540,000 تومان

رفتینگ زاینده رود

از پنج شنبه 1401/04/30 1.5 روزه 1,395,000 تومان

لفور تا هفت آبشار

پنج شنبه 1401/04/30 1 روزه 530,000 تومان

آبشار درازکش

جمعه 1401/04/31 1 روزه 530,000 تومان

رودخانه نوردی ترو

جمعه 1401/04/31 1 روزه 650,000 تومان

جنگل الیمستان

پنج شنبه 1401/05/06 1 روزه 530,000 تومان

رودخانه نوردی ترو

جمعه 1401/05/07 1 روزه 650,000 تومان

لفور تا هفت آبشار

جمعه 1401/05/07 1 روزه 530,000 تومان

رودخانه نوردی پلنگ دره

جمعه 1401/05/07 1 روزه 540,000 تومان

جنگل و چشمه بلیران

پنج شنبه 1401/05/13 1 روزه 530,000 تومان

آبشار درازکش

جمعه 1401/05/14 1 روزه 650,000 تومان

رودخانه نوردی ترو

جمعه 1401/05/14 1 روزه 650,000 تومان

ییلاق فیلبند

جمعه 1401/05/14 1 روزه 540,000 تومان

جنگل الیمستان

پنج شنبه 1401/05/20 1 روزه 530,000 تومان

دریاچه لفور تا اسکلیم رود

جمعه 1401/05/21 1 روزه 650,000 تومان

رودخانه نوردی ترو

جمعه 1401/05/21 1 روزه 650,000 تومان

لفور تا هفت آبشار

جمعه 1401/05/21 1 روزه 530,000 تومان

جنگل و چشمه بلیران

پنج شنبه 1401/05/27 1 روزه 530,000 تومان

آبشار درازکش

جمعه 1401/05/28 1 روزه 650,000 تومان

رودخانه نوردی ترو

جمعه 1401/05/28 1 روزه 650,000 تومان

ییلاق فیلبند

جمعه 1401/05/28 1 روزه 540,000 تومان
Copyright © 2022 arandtour.com All rights reserved.